Check out

FAQs

Wat komt er allemaal op me af tijdens de werkzaamheden?

U merkt dat er gebouwd wordt. Daar kunnen we niet veel aan doen. Wat we wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat u er zo min mogelijk last van heeft. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast te voorkomen en stof tot een minimum te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden, dan kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon. Daarnaast is er in het geval van calamiteiten voor de bewoners 24 uur per dag iemand telefonisch bereikbaar. Eventuele schade krijgt u 100% vergoed. Wordt de bouwtermijn overschreden? Dan wordt de ontwikkelaar bestraft met een boeteclausule. Zo proberen we vertraging te voorkomen. De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met de bewoners. Hij houdt stof, lawaai en vuil minimaal. Geluid is er alleen overdag van ongeveer 8.00 tot 17.00 uur en uiteraard niet in het weekend en tijdens feestdagen. Elektra en water blijven beschikbaar en niemand loopt zonder uitdrukkelijke toestemming over de privéterrassen. Zijn er extra maatregelen nodig die overlast kunnen geven? Dan communiceren we dit tijdig. Voor de verbouwing zijn steigers nodig. Ook hier proberen we de overlast te beperken. Zo zullen we tijdens de verbouwing meestal alleen aan de voorzijde een steiger plaatsen. Deze steigers kunnen we direct ook gebruiken voor schilderwerk of andere onderhoudswerkzaamheden. Hoe vervelend de overlast ook mag zijn, uiteindelijk profiteren alle bewoners van de dakopbouw en eventuele renovatie. Ze krijgen er een goed onderhouden complex met een betere uitstraling en waardestijging van hun woning voor terug. Daarnaast krijgt elk vve-lid een aantrekkelijke vergoeding voor een dakopbouw.

Wie controleert de bouw?

Bij aanvang van de bouw laten wij door een externe partij een nulmeting uitvoeren. Daarin leggen twee onafhankelijke controleurs van de tweedelijns controle vast wat de huidige staat van het pand is. Zo kan daar later geen onenigheid over ontstaan. Daarnaast is er bij het project een externe controleur betrokken. Hij waarborgt dat de afspraken en eisen die vooraf met uw vve zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Hoe wordt bouwkwaliteit gewaarborgd?

Het bouwproject staat onder begeleiding van een ervaren, externe bouwbegeleider, bijvoorbeeld van Diepenhorst de Vos en Partners. Daarnaast houdt een onafhankelijke bouwinspecteur toezicht op de uitvoering, zodat u altijd zeker weet dat de dakopbouw voldoet aan de richtlijnen en afspraken.

Welke geluidbeperkende maatregelen worden er genomen?

Om geluidsoverlast te beperken wordt de extra verdieping gebouwd op basis van een zwevende constructie. Dat betekent dat de vloer rust op een zwevende, geluiddempende laag. Ook isoleren wij de vloeren van de voormalige bovenste verdieping. Daarbij kiezen we voor het materiaal met de beste geluidsdemping dat de hoogste energiebesparing oplevert.

Wat levert een extra woonlaag u financieel op?

Bij een dakopbouw snijdt het mes financieel aan twee kanten. Ten eerste krijgt u een aantrekkelijke financiële vergoeding. Er is voor de vve een bedrag beschikbaar; het bedrag dat overblijft na de kosten voor onder andere bouwmanagement, advies, leges en ontwikkelkosten. De bestemming van dit bedrag kan de vereniging zelf bepalen: bijvoorbeeld investeren in extra aanpassingen of verdelen onder de vve-leden. Bij de vaststelling van dit bedrag houden we rekening met de huizenprijzen in uw omgeving. Ten tweede bespaart u door een dakopbouw op de servicekosten. Er komt een extra woonlaag bij, met nieuwe vve-leden die meebetalen aan de servicekosten. Daardoor worden de totale uitgaven verdeeld over meer huishoudens en kunnen de servicekosten omlaag. Bovendien heeft uw pand een nieuw dak, waardoor de vve daar minder onderhoudskosten voor hoeft te reserveren. U kunt de servicekosten nog verder terugbrengen door de lift en het trappenhuis te vernieuwen. Dan hoeft uw vve ook hiervoor minder te reserveren.

Waar kunnen bewoners terecht voor vragen?

Heeft iemand vragen, klachten of schade? Dan kan hij of zij tijdens de bouw de projectleider of calamiteitenlijn bellen. De projectleider is het vaste, eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Deze externe manager beschermt en bewaakt de belangen van de vve. Hij of zij is laagdrempelig bereikbaar via telefoon en e-mail, en regelmatig aanwezig op de bouwlocatie.

Waar zijn de verkoopopbrengsten op gebaseerd?

Voorafgaand en na afronding wordt het pand en zijn woningen getaxeerd. De taxatie na verbouwing wordt in grote lijnen gebaseerd op de hoogte van de verkoopopbrengst.

Wanneer wordt de vergoeding aan de vve betaald?

Voorafgaand aan het dakopbouwproject worden de rechten van de woning geleverd bij de notaris. Dan ontvangen de vve-leden de vergoeding voor hun dakopbouw.

Welk soort woonfunctie krijgen de nieuwe woningen?

Dat kunnen koop- of huurwoningen zijn. Dus geen woningen voor Shortstay of Airbnb, alleen reguliere bewoning is toegestaan.

Hoe zit het met asbest?

Bij de nulmeting wordt gekeken naar asbest. Het kan voorkomen dat er asbest zit in buizen die gebroken moeten worden. Is dat het geval, dan weten we dat voorafgaand aan de bouw en stellen we de vve daarvan direct op de hoogte. Wij en onze bouwpartners zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Wat als ik als vve-lid een huurder heb?

Wij nemen contact op met de bewoners, dus ook met eventuele huurders van een appartement. We nemen alle bewoners mee in de communicatiestroom.

In hoeverre heeft het vve-bestuur invloed op het proces?

In de eerste projectfase, naar aanloop van de bouw, worden alle plannen voorgelegd aan de vve. Ook stellen we dan een bouwcommissie samen, bestaande uit vve-leden. Heeft de volledige vve officieel akkoord gegeven? Pas dan zetten wij de volgende stap. Kortom, de vve heeft de regie. Tijdens de bouwfase – en vooral wanneer gekozen is voor prefab bouwen – is de vve minder betrokken dan in de eerdere fases. Deze werkzaamheden vereisen immers vakspecifieke kennis. Bovendien willen we uitloop zoveel mogelijk voorkomen. Uiteraard kan de vve voorafgaand aan de bouw wel beslissen, eisen opstellen en vragen stellen over prefab bouwen.

Wordt mijn woning meer waard door de nieuwe opbouw?

Ja, de waarde van uw appartement stijgt en zal waarschijnlijk blijven stijgen. Dat komt door de betere uitstraling van het gebouw, de maatregelen rondom de groene voorzieningen, het MJOP en eventuele modernisering van het trappenhuis, de lift en de entree.

Wordt mijn woning meer waard door de nieuwe opbouw?

Stap 1: co-creatie. Samen met de vve maken we de eerste plannen, stellen een bouwcommissie samen en zetten de kosten en baten op een rijtje. Stap 2: ondertekening overeenkomst. We stellen een definitief, allesomvattend plan op. Wanneer de vve akkoord is, starten wij de vergunningaanvragen. Stap 3: aanvraag en tekeningen. Wij regelen alles rond de vergunningaanvragen en constructietekeningen. De bouwcommissie blijft namens de vve betrokken. Stap 4: coördinatie gemeente. Alle aanvragen en documenten dienen we in bij de gemeente. Ook verzorgen we de coördinatie rond een eventuele gemeentelijke erfpachtaanbieding. Stap 5: bouw. Na een nulmeting start de bouw. Dit duurt ongeveer twee weken. Voor vragen kunnen vve-leden terecht bij hun vaste bouwmanager.

Hoe lang duurt het dakopbouwproces?

Meestal bouwen we met prefab materialen. Dan duurt een compleet dakopbouwproject ongeveer drie tot zes maanden. Dat is inclusief alle werkzaamheden ter voorbereiding en afronding en exclusief de vergunningaanvragen en het voldoen aan de eisen voor onder andere de bouwgarantie en bouwwijze. Het bouwen van de dakopbouw zelf neemt ongeveer zes weken in beslag. Bij een dakopbouw zonder prefab materialen duurt het complete proces ongeveer een jaar.